Thứ 2 - Thứ 7 : 09:00 - 17:30
Bạn muốn học thành thạo được tiếng Nhật. Trước tiên, hãy học vững bảng chữ cái và viết thành thạo cho các mẫu chữ cái này, vì tiếng Nhật là ngôn ngữ tượng hình nên bạn cần phải nhớ kỹ toàn bộ mặt chữ rồi mới tiếp tục ghép các chữ lại với nhau thành từ để đọc.
Bảng chữ Hiragana

a     i     u     e       

ka   ki    ku    ke     ko 

sa    shi   su    se    so 

ta   chi   tsu    te     to 

na   ni    nu     ne     no 

ha   hi    fu      he     ho 


ma   mi   mu    me   mo 

ya                 yu                   yo 

ra    ri      ru     re     ro 

wa                                              

                                                         

ga    gi    gu     ge      go 

za     ji     zu     ze      zo

da     di     du     de    do

ba     bi     bu     be    bo

pa     pi     pu     pe    po

kya       kyu       きkyo 

sha       shu        sho 

cha       chu        cho 

nya       nyu        nyo 

hya       hyu        hyo 

mya      myu       myo 

rya       ryu         ryo 

gya       gyu        gyo 

ja          ju         jo 

bya       byu        byo 

pya       pyu        pyo

Form đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin sau

Danh mục
Nhận xét
Go to top